• Tek Kurtuluş Yolu

  Tek Kurtuluş Yolu

  22 Şubat 2015

   
  | Devamı


              Tek Kurtuluş Yolu

   

  Esselamu Aleyküm, Millî Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresinin, Muhterem Başkanı, Muhterem Delegeleri, Muhterem Müşahit Delegeleri, Sayın Basın Mensupları,

  Cenabı Hakk’ın lütfu ile bugün Millî Nizam Partimizin Birinci Büyük Kongresini yapmak üzere bir araya toplanmış bulunuyoruz. Birinci Büyük Kongremize hoş geldiniz:

  En Büyük Parti

  Sözlerime başlarken, önce; memleketimizde bundan bir yıl önce 26 Ocak _1970 tarihinde Millî Nizam harekâtının başlamasını nasip buyuran, bu bir yıl içerisinde Millî Nizam davasını bütün vatanımıza yayarak, partimizi kısa bir zaman içerisinde çığ gibi büyütüp, memleketimizin en büyük partisi yapan ve işte bugün memleketimizin en büyük partisi olarak bu muazzam bu muhteşem kongreyi bizlere nasip buyuran Cenab-ı Hak Zülcelâl Hazretlerine şükürler ederim. (Şiddetli alkışlar).

  Saniyen kongremize gösterilen büyük alakanızdan dolayı siz muhterem misafirlerimize ve basın mensuplarına, muhterem delegelerimize ve saygı değer müşahit delegelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz etmeyi bir vazife sayarız.

  Ana Dava

  …Muhterem delegelerimiz, Aziz Misafirlerimiz!

  Millî Nizam davamız milletimizin ana davasıdır. Tarihimizi incelediğimiz zaman gördüğümüz hakikat şudur. Bizim milletimiz lalettayin, kısa mazili, derme çatma bir millet değildir. Bizim milletimizi Cenab-ı Hak birçok milletlerin arasından seçmiş, siz hakkı tutacaksınız, hakkı siz temsil edeceksiniz, ahlakı, edebi, hayayı, ilmi, irfanı, fenni diğer milletler sizden öğrenecekler demiş. Bu vazife için seçilmiş bir milletin evlâtları olmanın şükrünü eda etmemiz mümkün değildir. Bin yıl milletimiz bu yolda yürümüş, dünyanın efendisi olmuş. Bin yıl harp cephelerinde ve her sahada her zaman yenilmiş olan batıl 150 senedir gizli bir plânın tatbikatı içindedir. Milletimizin yenilmeyen sağlam pehlivan vücuduna aynı köke bağlı iki zehir şırınga etmiştir. Bu zehirlerden birisi  masonluk zehri. Diğeri de komünistlik zehridir. Batıl bu zehirlerde bir manevî istilâ hareketine kalkışmıştır. Bünyemize uymayan bu yabancı fikriyat gün geçtikçe milletimizi tahrip etmeye başlamış ve bugün aziz milletimizi manevî ve maddî bir uçurumun kenarına getirmiştir.

  Manevi İstilâ

  Manevî sahada ahlâk buhranı memleketimizi sarmış, milletimizi helake doğru götürmeye zorlamaktadır. İçimize giren manevî istilâ hareketi maarifimizi elimizden almış, gayri millî bir maarif yapmıştır. Çocuklarımıza millî ve manevi talim ve terbiye yaptırılmıyor. Çocuklarımıza mekteplerimizde dünya görüşü olarak maalesef mecusilerin, putperestlerin, her türlü yabancı zihniyetin görüşlerine memnuniyetle yer verilmektedir. Bu yanlış ve temelsiz maarif gençlerimizi kalbi boş yetiştiriyor. Uzun yıllardan beri takip edilen yanlış maarifimizin neticesi olarak bugün üniversitelerimiz maalesef eşkiya yuvalarına döndü. Hakikî âlimlerimiz kalmadı. Hakiki ilme hürmet unutuldu. Bazı resmî dairelerde maalesef rüşvetsiz iş gördürülemiyor. Bir yerde iş alabilmek için araya mutavassıtların konması yaygın bir hal aldı. Mahkemelerimizde dosyalardan geçilmiyor, sinema ve tiyatrolar milletimizin ahlâkını bozucu oyunlarla dolu, müstehcen neşriyat alabildiğine yayılmakta.

  Uçurumun Kenarı

  Bünyemize uymayan yabancı fikriyat bugün memleketimizi maddi bakımdan da bir uçurumun kenarına getirmiş bulunmaktadır. Milletimiz, ağır vergilerin yükü altında bunalmakta; dünyanın kıymetli maden yatakları, ziraat ve hayvancılığa müsait arazileri, su kuvvetleri ve her çeşit iklimleri ile en zengin yurdu üzerinde olduğumuz halde gün geçtikçe fakirleşmektedir.

  Dünya Bankası istatistiklerine göre, uzun asırlar boyunca dünyanın en zengin milleti olarak gelen aziz milletimiz bugün, fakirlikte 78’nciliğe kadar düşmüş ve yine bu istatistiklere göre yıllık kalkınma hızı sadece % 3,2 olup, nüfusun da takriben %3 arttığı kabul edilirse yeryüzünün kalkınmayan tek milleti haline gelmiştir. Dış borçlar ve devlet borçları korkunç rakamlara yükselmektedir. Yarım milyon Anadolu evlâdı, Avrupa’ya işçi olarak gitmeye mecbur kalmıştır. 1.5 milyon yavrumuz Avrupa’ya gitmek için sıra beklemektedir. Halen normal şartlarda meselâ, Almanya’ya işçi olarak gitmek için sekiz sene bekleyecek kadar fazla müracaat mevcut. Yalnız Almanya’da 75 bin hanımımız işçi olarak çalışıyor. Her gün ortalama 300 vatan evlâdı ekmek parası için vatanını terk edip  Avrupa’ya işçi olmaya gidiyor, paranın kıymeti gittikçe düşüyor, pahalılık ve zam alıp yürüyor. Bütün bu iflâsın temelindeki sebep araştırıldığı zaman; gelip, idarenin ve cari iktisadî sistemin yabancı fikriyata kapılmış olmasına dayanmaktadır.

  MİLLÎ NİZAM HAREKATI

  Muhterem Delegelerimiz,

  Aziz Misafirlerimiz,

  İşte böyle bir anda Cenab-ı Hak aziz milletimize Millî Nizam harekâtını nasip buyurmaktadır. («Bravo» sesleri alkışlar) Millî Nizam harekâtı, milletimizin sağlam gövdesinin, manevi istilâ hareketi ile doğurulmak istenilen hastalıklara karşı mukabil hareketidir. Bu hareketlere uzun yıllar sabrettikten sonra onlara cevabıdır. Millî Nizam Harekâtı, milletimizin fıtratında mevcut, yüksek ahlâk ve faziletin, kuvveden fule çıkartılması suretiyle, milletimizin bütün beşeriyete ışık tutacak refah ve saadet getirecek, dünyada örnek, ustun bir medeniyeti yeniden kurma hareketidir. Milletimizin kendisine dönme hareketidir. Bu hareket bugün teşkilâtım kurmuştur, Millî Nizam Partisi bu teşkilâtın adıdır. Bu sebepten dolayı, Millî Nizam Partisi Birinci Büyült Kongresi olarak sizler, aziz milletimizi bin yıllık tarihi ile birlikte temsil eden muhterem ve mümtaz bir topluluksunuz. Diğer parti toplulukları ile olan farkınız buradadır. Siz millî gövdenin sağlam kısmını temsil ediyorsunuz. Siz milletimizin aslını, özünü ve tarihini temsil ediyorsunuz. (Şiddetli alkışlar.)

  Bu büyük mananızdan dolayı ne kadar iftihar etseniz azdır. Sizin bu tablonuzun içerisinde 40 milyon şehidimizin irtisamı var. Sizin bu tablonuzun içerisinde Sultan Osman, Sultan Fatih, Yavuz Sultan Selim var. (Şiddetli alkışlar) Bu nasipten dolayı ne kadar şükretsek azdır.

  En büyük davanın partisi

  Muhterem Birinci Büyük Kongre Delegeleri, Aziz Misafirlerimiz, Millî Nizam Davamızın aslını, özünü böylece açıklamaya gayret ettikten sonra konuşmamın bundan sonraki kısmında sizlere Millî Nizam Partimizin programını tanıtmak maksadı ile bazı hususları arz etmeyi faydalı buluyorum:

  Önce şunu belirteyim ki, Millî Nizam, milletimizin hak davası ile ortaya çıktı, kısa zamanda bütün yurda yayıldı., çığ gibi büyüdü, milyonlar bir anda Millî Nizamın şahadet parmağı işaretli bayrağının altında toplandı. (Alkışlar) Şükürler olsun ki, bir yılda memleketimizin en büyük partisi oldu. İşte bugün aziz milletimizin gövdesini, aslını ve tarihini temsilen bu vatanın manen hakiki ev sahipliğini temsilen burada Birinci Büyük Kongresini yapıyor. Bu büyük gelişme karşısında bazı siyasi rakiplerimiz Millî Nizam’ın büyük manasını, kendileri bildikleri halde başkalarına yanlış aksettirme gayreti içindedirler. Bu, dava ve köklü fikir sahibi olmayan merciler «Millî Nizam iktidara gelince; sinemaları kapatacak, sporu men edecek...» gibi birtakım asılsız haberleri çıkarmak ve yaymaktan medet umacak küçük hesapların peşindedirler. Halbuki Millî Nizam bir büyük davanın, en büyük davanın partisidir. («Bravo» sesleri alkışlar.)

  Milletimizin maddi ve manevi sahada tek kurtuluş yolu mesabesindedir. Millî Nizam’ın esas ve prensiplerine dönmeden, manevî ve maddî meselelerimizin halline imkân yoktur. Millî Nizam, milletimizin bugün ki iflâsa ve helake gidişinden kurtulup; huzur, emniyet, ahlâk, saadet ve maddi ye manevî refaha erişmesinin vesilesidir.

   …Millî Nizam Partisi Birinci Büyük Kongresinin, Muhterem Delegeleri,

  Sözlerimi kapatırken bu büyük alâkanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler eder, Millî Nizam davamızın, Millî Nizam Partimizin bu tarihi Birinci Büyük Kongresinin uğurlu ye hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan diler, sizleri; aziz ve büyük milletimizin aslı, özü ve tarihi; Sultan Fatihlerin, Sultan Selimlerin, Sultan Osmanların ve 40 milyon şehidimizin temsilcisi olarak yürekten muhabbetlerimle, hürmetlerimle selâmlarım. (Şiddetli alkışlar ve «Erbakan, başbakan» sesleri.)

  (Milli Nizam Partisi Birinci Büyük Kongre Konuşmasından Bir Kesit - 24 Ocak 1971)

  Bu Haber 1964 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS