• MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

  11 Nisan 2019

   
  | Devamı


  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE

  VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

          

  1881- Şimdi Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik’te ve bir ilkbahar mevsiminde Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya gelmesi.

  1893- Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin ona “Kemal” adını vermesi.

  1895- Manastır Askeri İdadisi'ni seçmesi.

  1899- 13 Mart, İstanbul Harp Okulu’na girişi.

  1902- Harp Akademisi, “Erkânıharp Sınıfı”na geçişi.

  1905- 11 Ocak, Yüzbaşı olarak Akademiden mezun olması ve Şam'da bulunan 5. Ordu emrine gönderilmesi. Bu Akademiden mezuniyet diplomasını, Sultan Abdülhamid’in kendisine vermesi.

  1906- Ekim, arkadaşlarıyla Şam'da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni teşkil etmesi.

  1907- 20 Haziran, rütbesinin kolağalığına (kıdemli yüzbaşı) yükselmesi.

  - Eylül, Selanik’te 3. Ordu’ya tayin edilmesi.

  1909- 13 Nisan, Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a gitmesi.

  - 6 Eylül, Selanik’te 3. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Kumandanlığı’na tayini.

  1910- Arnavutluk harekâtına, Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmesi.

  - Fransa’daki Picardie Askeri Manevraları’na iştirak etmesi.

  1911- 13 Eylül, İstanbul’a Genelkurmay Karargâhına nakledilmesi.

  - 27 Kasım, Binbaşı rütbesine terfi etmesi.

  1912- 9 Ocak, Libya Trablusgarp'ta Tobruk taarruzunu başarı ile idare etmesi.

  1912- 25 Kasım’da Bahr-i Sefid (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.

  1913- 27 Ekim, Sofya Ataşemiliterliği'ne tayini.

  1914- 1 Mart, Yarbaylığa terfii.

  1915- 2 Şubat, Tekirdağ’da 19. Tümene yetkilendirilmesi.

  - 25 Şubat, 19. Tümenin kuruluşunu tamamlayıp, Maydos'a hareket etmesi.

  - 18 Mart, Çanakkale Zaferinin gerçekleşmesi.

  - 25 Nisan, İtilaf Devletleri'nin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine, 19. Tümen Kumandanı olarak düşmanı durdurup dizginlemesi.

  - 1 Haziran, Albaylığa yükselmesi.

  - 8-9 Ağustos, Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilmesi.

  - 10 Ağustos, Anafartalar cephesinde taarruz ederek düşmanı geri püskürtmesi.

  1916- 14 Ocak, Edirne 16. Kolordu Kumandanlığı’na tayini.

  - 1 Nisan Tuğgeneral (mirliya) rütbesine yükselişi.

  - 14 Nisan, 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır Silvan’a, oradan Elazığ-Kovancılar Sekeratlı Ali Bey’in konağına teşrifleri, Bitlis ve Muş’u kurtarma müzakerelerini yürütmesi.

  - 6-7 Ağustos, Bitlis ve Muş’u düşman elinden geri alma mücadelesi.

  1917- 5 Mart, 2. Ordu Kumandan Vekilliğine tayini.

  - 18 Mart, aynı Ordu Komutanlığı’na asaleten getirilmesi.

  - 5 Temmuz, 7. Ordu Komutanlığı’na tayini.

  - 20 Eylül, Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu yazıp göndermesi.

  - Ekim, 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a gelmesi.

  - 15 Aralık, Osmanlı Veliahtı Vahdettin’le Almanya’ya gitmesi.

  1918- 5 Ocak, Almanya’dan dönüşleri.

  - Temmuz, Viyana Karlsbad’da tedavi için bir ay geçirmesi.

  - 7 Ağustos, 7. Ordu’ya (Filistin) ikinci defa tayini.

  - 26 Ekim, Düşmanın umumi taarruzu karşısında 7. Ordu birliklerinin Halep'in kuzeyine çekilmesi.

  - 30 Ekim, Mondros Mütarekesi.

  - 31 Ekim, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na tayini.

  - 3 Kasım, İngilizlerin Musul’u işgali.

  - 13 Kasım, İtilaf donanmalarının İstanbul’a girmesi.

  - 13 Kasım, Yıldırım Orduları Grubunun lağvı üzerine, M. Kemal’in İstanbul’a gelmesi.

  - 21 Aralık, Meclis’i Mebusan’ın Padişah Vahdettin tarafından feshedilmesi.

  1919- 30 Nisan, Mustafa Kemal’in merkezi Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne geniş yetkilerle tayin edilmesi. (15 Haziran’dan sonra 3. Ordu Müfettişliği.)

  - 15 Mayıs, Padişah Vahdettin ile görüşmesi. Yunanlıların İzmir’i işgali.

  - 16 Mayıs, Sultan Vahdettin’in tertip ve tensibiyle; görünüşte Samsun civarındaki isyanları bertaraf etmek, gerçekte ise; Aziz Milletimizi organize edip Kurtuluş Savaşı’nı tetiklemek üzere, İstanbul’dan Bandırma vapuru ile Samsun’a gitmek üzere hareket etmesi. Çünkü Samsun’a giderken, Mustafa Kemal’in resmi sıfatı: Ordu Müfettişliği ve özellikle“Padişahın Fahri Yaveri”dir.[1]

   - 19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a çıkma tarihi.

  - 28 Mayıs, Havza’dan bütün memlekete, kumandanlara, mülki amirlere milli teşkilat kurmaları, köylere kadar her yerde miting tertip etmeleri ve düşman işgalini protesto etmeleri için tamim göndermesi.

  - 22 Haziran, Amasya’dan, bir alarm işareti olan tamimde milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak için Sivas Umumi Kongresi’ne daveti.

  - 23 Haziran, İstanbul Hükümeti’nin (İngilizleri oyalama siyasetiyle) M. Kemal’i azli.

  - 28 Haziran, Balıkesir Kongresi ve Milli Kurtuluş Hareketi’nin alevlendirilmesi.

  - 3 Temmuz, Mustafa Kemal’in Erzurum’a gitmesi.

  - 8-9 Temmuz, Ordu Müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmesi.

  - 23 Temmuz, Erzurum Kongresi ve Mustafa Kemal'in Başkan seçilmesi.

  - 7-16 Ağustos, Alaşehir kongresi.

  - 4-12 Eylül, Sivas Kongresi ve M. Kemal’in Başkan seçilmesi.

  - 7 Eylül, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin teşkili.

  - 11 Eylül, Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye Başkanı seçilmesi.

  - 12 Eylül, İttihatçıların İngiltere ile manda anlaşması imzalaması ve suçu Padişah’a yüklemeleri.

  - 20-22 Ekim, Osmanlı Nazırları ile Amasya mülakatı ve protokolünün gerçekleşmesi.

  - 7 Kasım, Atatürk’ün Erzurum’dan İstanbul Meclisi’ne mebus seçilmesi.

  - 27 Aralık, Mustafa Kemal’in Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya gelmesi.

  1920- 12 Ocak, İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından resmen işgali.

  - 17 Şubat, İstanbul’da Meclis-i Mebusan'ın toplanıvermesi.

  - 16 Mart, Meclis-i Mebusan’ın Misak-ı Milli’yi kabul etmesi üzerine, M. Kemal’in bütün devletlere ve parlamentolara protesto yazısı göndermesi ve Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.

  - 23 Nisan, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması.

  - 24 Nisan, Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilip görevi devralması.

  - 11 Mayıs, İstanbul’daki işgalci güçlerin (Ecnebilerin) özel dayatmaları neticesinde, İstanbul Hükümeti’nce Atatürk hakkında idamına hüküm çıkarılması.

  - 24 Mayıs, İdam cezasının baskı ve hilekârlıkla onaylanması.

  - 13 Eylül, Milli Mücadele Programının Büyük Millet Meclisi’ne sunulması.

  - Nisan-Ekim, İç isyanların başlaması ve Yunanlıların Anadolu’yu işgal harekâtı.

  - 10 Ağustos, Memleketi parçalayan Sevr Muahedesi’nin, Osmanlı Hükümeti tarafından imzalanması.

  - 30 Ekim, Türk Ordusunun Kars’ı geri alması.

  - 3 Aralık, Gümrü Muahedesi’nin yapılması.

  1921- 9/10 Ocak, Birinci İnönü Savaşı.

  - 20 Ocak, Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin tartışılıp onaylanması.

  - 21 Şubat, Ankara Hükümeti’nin Londra Konferansı’na davet olunması.

  - 12 Mart, İstiklal Marşı’mızın, Mustafa Kemal’in özel tercih ve teşvikiyle kabulü ve Londra Konferansı’nın dağılması.

  - 16 Mart, Moskova Muahedesi.

  - 31 Mart / 1 Nisan, İkinci İnönü zaferi.

  - 23 Nisan, 23 Nisan’ın Milli Bayram olarak kabulü.

  - 10 Mayıs, TBMM’de “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurulması ve kendisinin Grup Başkanı seçilmesi.

  - 16 Temmuz, Ankara’da Maarif Kongresi’nin gerçekleşmesi.

  - 5 Ağustos, Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandanlık görevinin ve yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesi.

  - 23 Ağustus-13 Eylül, Meşhur Sakarya Meydan Savaşı’nın büyük başarıyla neticelenmesi ve Atatürk’ün önderliğinde Müslüman Türk Askerinin güç ve dirayetinin dünyaya gösterilmesi.

  - 19 Eylül, Büyük Millet Meclisi’nce kendisine Mareşal rütbesi ile Gazi unvanının   verilmesi.

  - 13 Ekim, Rusya ile Kars Antlaşması.

  - 20 Ekim, Fransa ile Ankara İtilafnamesi’nin imzası.

  1922- 26 Ağustos, Atatürk’ün Kocatepe’den Büyük Taarruz'u idareye başlaması.

  - 30 Ağustos, Başkumandanlık Meydan Savaşı ve destanlar yazılması.

  - 1 Eylül, Dumlupınar’dan "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri” emrini vermesi.

  - 10 Eylül, İzmir'e girmesi.

  - 3-11 Ekim, Mudanya Mütarekesi.

  - 1 Kasım, Büyük Millet Meclisi tarafından Saltanatın feshi.

  - 17 Kasım, Vahdettin’in çok büyük bir feragat ve fedakârlıkla ve Mustafa Kemal’in işini kolaylaştırmak amacıyla, şahsi servet ve mücevherlerini bile almadan, İstanbul’da İngiliz kumandanına mektupla müracaat ederek (16.11.1922) ülkeyi terk etmesi. Osmanlı sülalesindeki ve tüm Türk milletindeki, yüksek “Devlet-Millet” sevgisini, “bağımsız ülke” düşüncesini ve İslam’ı yaşayıp yaşatma gayesini ve bu uğurda her türlü özveride bulunma gayretini bilmeyen ve idrak edemeyenler için bu iddialarımız çok garip gelebilir.

  ● Şahsi iktidar hesapları, masonik bağlantıları ve dış odakların tertip ve talimatları uğruna, Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sokup 7 cephede vuruşmak zorunda bırakan ve yenilip yıkılmamıza zemin hazırlayan… Ardından da düşman denizaltılarıyla Ülkeyi ve Devleti bırakıp yurt dışına kaçan Enver, Cemal ve Talat Paşalar gibi İttihatçı mason dönmelerin hıyanetine kahramanlık kılıfı geçiren arsız ve ayarsız çevrelerin, Sultan Vahdettin’i ısrarla hain gösterme çabaları ve onun şahsında Osmanlı’yı ve hatta İslam’ı karalama kampanyaları, bunların sahtekârlığının en açık ispatıdır.

  - 18 Kasım, Büyük Millet Meclisi tarafından Abdülmecit Efendi’nin Halife seçilmesi.

  - 22 Kasım, Lozan Konferansı’nın başlaması.

  1923- 4 Şubat, Lozan Konferansı müzakerelerinin askıya alınması.

  - 17 Şubat, İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması.

  - 1 Nisan, TBMM’nin yeni seçimler için karar alması.

  - 24 Temmuz, Lozan Muahedesi’nin imzalanması.

  - 9 Ağustos, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurulması.

  - 11 Ağustos, Atatürk’ün İkinci Büyük Millet Meclisi’ne Başkan seçilmesi.

  - 23 Ağustos, Lozan Muahedesi’nin T.B.M. Meclisi’nde tasdiki.

  - 6 Ekim, Türk Ordusunun İstanbul’a girmesi.

  - 13 Ekim, Ankara’nın başkent ilan edilmesi.

  - 29 Ekim, Cumhuriyet’in ilanı ve Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  1924- 3 Mart, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hilafetin lağvedilmesi. Ama Hilafet makam ve mesuliyetinin T.B.M.M bünyesine dercedilmesi.

  1925- 28 Kasım, Şapka Kanunu’nun yürürlüğe girmesi.

  - 26 Aralık, milletlerarası takvim ve saatlerin kabulü.

  1926- 17 Şubat, Medeni Kanun’un kabulü.

  - 5 Haziran, İngiltere ile Irak hududu anlaşması.

  1927- 15-20 Ekim, Büyük Nutku, CHF’nın 2. Kurultayı’nda okuması.

  - 1 Kasım, İkinci defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  1928- 20 Mayıs, Afgan Kralı’nın Türkiye’yi ziyareti.

  - 9 Ağustos, İstanbul Sarayburnu’nda yeni harfler için nutuk verilmesi.

  1930- 3 Nisan, kadınlara belediye seçimlerinde oy hakkı tanınması.

  - Ağustos, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması.

  - 23 Aralık, Masonik muhaliflerce, Atatürk’ü zora sokmak ve dindar kesimlere korku salmak üzere tertiplenen Menemen olaylarında, Kubilay’ın hunharca şehit edilmesi ve iç isyan kışkırtmaları.

  1931- 15 Nisan, Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

  - 4 Mayıs, 3. defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  1932- 12 Haziran, Irak Kralı’nın Ankara’yı ziyareti.

  - 12 Temmuz, Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

  1933- 4 Ekim, Yugoslavya Kralı’nın İstanbul’da Gazi’yi ziyareti.

  - 29 Ekim, Cumhuriyetin 10. yılının coşkuyla kutlanması.

  1934- 9 Şubat, Balkan Antantı.

  - 4 Mart, Fakülte ve Yüksekokullara, İnkılap Tarihi derslerinin konulması.

  - 16 Haziran, İran Şahı’nın Ankara ziyaretini yapması.

  - 21 Haziran, Soyadı Kanunu’nun çıkması.

  - 24 Kasım, Gazi M. Kemal’e (Atatürk) soyadının, TBMM tarafından kanunla verilmesi.

  - 5 Aralık, Türk kadınlarına mebus seçme ve seçilme hakkı tanınması.

  1935- 1 Mart, Atatürk’ün 4. defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

  1936- 9 Ocak, Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılışı.

  - 31 Mayıs, Ürdün Kralı’nın Ankara’da Atatürk tarafından kabulü.

  - 20 Temmuz, Boğazlarla ilgili Montrö Anlaşması.

  - 4 Eylül, İngiltere Kralı’nın İstanbul’da Atatürk ziyareti.

  - 7 Kasım, Türkiye-Sovyetler arası Tarafsızlık Anlaşması’nın on yıl süre ile uzatılması.

  - 22 Kasım, (Adana) Fevzipaşa-Diyarbakır demiryolunun açılması.

  1937- 9 Temmuz, Sadabat Paktı’nın imzalanması.

  ● Atatürk’ün 27 Temmuz 1937 tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde; “Haçlı Batılıların, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti (İsrail’i) kurma hazırlıklarının anlaşıldığını, buna kalkışılması durumunda tüm İslam Dünyası olarak karşılarına çıkılacağını” açıklaması ve böylece Batılı odakların, İsrail’in kuruluşunu tam 11 yıl ertelemek zorunda kalmaları.

  - 9 Ekim, Nazilli Bez Fabrikası’nın işletmeye açılması.

  - 18 Ekim, Yunan Başbakanı’nın Ankara’da kabulü.

  - 28 Ekim, Romanya Başbakanı’nın kabulü.

  1938- 2 Eylül, Hatay Türk Devleti’nin kuruluşu.

  - 15 Eylül, Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması. (Açılışı 25 Kasım 1938)

  - 10 Kasım, Atatürk’ün İstanbul’da şüpheli ve şaibeli vefatı.

  - 21 Kasım, Ankara’da Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine törenle konması.

  ● İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığında, Atatürk’ün; •Resmi dairelerdeki fotoğraflarının indirilip kendi resimlerinin asılması, •Paralardaki Atatürk portresinin kaldırılması, •Atatürk’ün uzaklaştırdığı İttihatçı-Mason kadroların geri çağrılması, •Siyonist güçler, masonik merkezler, hain işbirlikçiler ve çoğu dönme-dinsiz çevrelerce; Yüce Dinimize, ahlaki ve manevi değerlerimize, tarihi ve bilimsel gerçeklere aykırı olarak hazırlanmış, “Karı ile Rakı” arasına sıkıştırılmış, Din ve ahlak düşmanlığına kılıf yapılmış, yanlış ve alâkasız bir ATATÜRK İMAJI’nın oluşturulması, bunun topluma dayatılması ve uymayanların baskı ve barbarlığa uğratılması.

  ● Böylece devrimlerin dejenere edilmeye, Atatürkçülük istismarıyla demokrasinin despotizme çevrilmeye başlanması… Dolayısıyla bazı kesimlerde Atatürk karşıtlığına mazeret kazandırılması… Yani Atatürk’ü putlaştıranların da, onu Süfyan (Din tahribatçısı) sayanların da aynı Siyonist odaklarca kışkırtılması…

  1953- 10 Kasım, Atatürk’ün Anıtkabir’e törenle aktarılması.

   

   


  [1] (Bak: Afet İnan - Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler. İş Bankası yy. 18. Baskı. Sh. 14)

  Bu Haber 404 defa okunmuştur.
  Dost Siteler...
  www.millicozum.com
  www.necmeddinerbakan.net

 
Yorum Ekleyin
Yorum eklemek için üye olmanız gerekmektedir.
 
Telif Hakkı: Prof. Dr. Necmettin Erbakan - NecmettinErbakan.Net, Necmettinerbakan.org | Milli Çözüm Dergisi | AhmetAkgul.Net | MealiKerim.com | İLETİŞİM |RSS